vrijdag 31 oktober 2008

Choose Right: één gebed


Tijdens de laatste uitvoering van het gospelkoor Choose Right werd ook het lied ‘Eén gebed’ gezongen. Het koor zong het lied al eerder en dus was en is het voor mij een bekend lied. Nu viel mij plotseling op, dat het lied sterk doet denken aan 2 Korintiërs 3 : 18. Een paar coupletten heb ik hieronder overgenomen.

Eén gebed

Heer mijn verlangen is
dat elke gebeurtenis
in mijn leven zal getuigen
van een God zo oneindig groot
en van Uw overwinning op de dood
en dat mijn hart voor U zal juichen!

Heer U bent alles waard
want zelf bleef U niets bespaard
toen U stierf Heer voor mijn zonden
En daar leven we nu strijd
en heeft U voor mij de weg bereidt
tot genezing door Uw wonden.

En U bent het waard
om net als U te willen zijn
Heer hoor mijn gebed
stort Uw geest van liefde uit op mij.

Refrein:
Heer ik heb maar één gebed
ik heb maar één gebed
dat ik meer en meer op U ga lijken
Heer ik heb maar één gebed
ik heb maar één gebed
dat er steeds meer van Uw liefde mag gaan schijnen
door mij.

Getuigen van een God zo oneindig groot: kijken naar en reageren op de luister van de Heer. Meer op U ga lijken: naar de luister van dat beeld worden veranderd. Stort Uw geest van liefde uit op mij: meer en meer door de Geest van de Heer worden veranderd. Een mooi lied dat gaat over een mooie tekst uit de bijbel.

donderdag 30 oktober 2008

Ontmoeting van vijf mannen

Deze week had ik op een avond een ontmoeting met vier mannen uit onze gemeente. Om met elkaar door te praten over het geloof, onze ervaringen met elkaar te delen over zaken in de kerk. Om elkaar te stimuleren en te motiveren. Om onze geloofsverlangens aan elkaar te vertellen. Om naar elkaar te luisteren en met elkaar en voor elkaar te bidden.

Best wel bijzonder! Een jaar geleden hadden wij met z’n vijven niet kunnen bevroeden, dat dit soort ontmoetingen zouden gaan plaatsvinden. Bijzonder zo’n ontmoeting, omdat een ieder op een andere “plaats” is in zijn ontdekkingstocht van het geloof. Zo helpen wij elkaar, door te vertellen over “locaties” waar de één ooit was en de andere onderweg naar toe is.

Zo’n ontmoeting doet mij denken aan het woord ‘verbondenheid’. Zowel Larry Crabb als Jos Douma hebben er een boek over geschreven. Verbondenheid is een belangrijk onderwerp. Immers, als wij veranderen naar de luister van de Heer ( 2 Korintiërs 3 : 18), dan betekent dat ook dat ‘verbondenheid’ een steeds belangrijker rol gaat spelen in ons leven. Want de God van de bijbel is de God van verbondenheid. Gaan lijken op die God brengt verbondenheid in ons leven.

Voor geloof en groei in het geloof zijn onderlinge relaties (verbondenheid) m.i. heel belangrijk. Wij zijn denk ik te veel een kerk waarbij het accent vooral op de zondag (kerkdiensten) ligt. Verbondenheid is noodzakelijk om elkaar op een interactieve manier op te scherpen, de spiegel voor te houden en elkaar te laten delen in onze geloofskennis en –ervaring. Dit soort verbondenheid zal toch vooral buiten de zondagse eredienst handen en voeten moeten krijgen. Wij hebben elkaar zo nodig, juist in een tijd waar onverbondenheid hoogtij lijkt te vieren.

maandag 27 oktober 2008

Ethiek én spiritualiteit

Spiritualiteit heeft mijn bijzondere belangstelling. Daarom viel het mij ook op, dat bij het bericht in het Nederlands Dagblad over de benoeming van Ad de Bruijne tot hoogleraar vermeld stond, dat hij naast ethiek óók spiritualiteit gaat doceren. Ethiek én spiritualiteit, een interessante combinatie?

Uit de toespraak van Ad de Bruijne gericht aan de synodeleden blijkt waarom hij graag ethiek wil combineren met spiritualiteit. Spiritualiteit duidt hij aan met woorden als: de beoefening van de omgang met God of de beoefening van de (innerlijke) vroomheid. Deze beoefening heeft als doel: mijn herschepping naar het beeld van Christus. Bij ethiek gaat het om een christelijke levensstijl, om bijbelse gedragregels.

Spiritualiteit vormt volgens De Bruijne één van de drie speerpunten die hij hanteert bij de invulling van zijn vakken. Maar waarom? Omdat, volgens De Bruijne, je levensgeschiedenis, je opvoeding, de gemeenschap waarin je gevormd wordt, tradities en vooral de gesteldheid van je hart je levensstijl (ethiek) sturen. “Een christelijke levensstijl lukt in een niet meer christelijke omgeving alleen als we in de kerk een herkenbare samenleving vormen waarin je elkaar meeneemt op de weg achter de Here Jezus aan. Alleen als God dat hart verovert en Jezus er woont en de Geest daar diepe invloeden uitoefent, ontstaat er een christelijke levensstijl. Alleen in de bedding van een geestelijke vernieuwing in de hele kerk zal het mogelijk zijn rond zulke thema’s (AG: eerder noemt De Bruijne thema’s als echtscheiding, samenwonen en homoseksualiteit) weer overtuiging en toewijdingen te hervinden en boven moralistische controledwang (AG: het ene uiterste) en gemakzuchtige vrijblijvendheid (AG: het andere uiterste) uit te komen.”

Als ik dit lees, denk ik: spiritualiteit en ethiek hebben blijkbaar ook alles te maken met 2 Korintiërs 3 : 18. Alleen door een gerichtheid, een focus op Christus wordt door de kracht van de Geest je verandert (herschepping, geestelijke vernieuwing) naar het beeld van Christus (bedoeling van spiritualiteit). Ontstaat er een christelijke levensstijl (ethiek).

vrijdag 24 oktober 2008

Marcion en Montanus


Woensdagavond was er een thema-avond in de kerk. Dit seizoen is in onze gemeente als thema gekozen voor ‘Wonderen van vroeger’. In dat kader werden Marcion en Montanus behandeld: twee dwaalleraars uit de tweede eeuw na Christus.

Ik en ook anderen in de gemeente hebben zo onze twijfels bij de keuze voor dit thema. Er zijn toch wel relevantere en actuelere thema’s te bedenken dan de ‘Wonderen van vroeger’? Daarbij realiseer ik mij, dat als je de (kerk)geschiedenis niet kent, je het risico loopt die geschiedenis opnieuw te doen, te herhalen. Toch denk ik, dat je met de vragen en antwoorden van toen niet de complete antwoorden hebt op de vragen van nu. Moeten we niet terug naar de fundamentele vragen zoals ‘Wie is Christus voor mij, voor jou voor ons? Wat betekent het om kerk te zijn in Zeewolde in 2008? Welke boodschap hebben wij voor en dragen wij (al dan niet) uit naar de wereld om ons heen? Zouden we onszelf als gemeente niet moeten onderzoek hoe wij er voor staan? Om vast te stellen waarin we tekortschieten, waarin we eenzijdig zijn geweest, om ons vervolgens te verootmoedigen voor God?

Hoe het ook is, het was een mooie avond. Daar hebben de sprekers (Pier Poortinga en Arjen Modderman, schrijvers van het boek ‘Antwoord uit het verleden’) zeker aan bijgedragen. Ik vond het opvallend, dat Pier zei, dat je wel een beoordeling en uitspraken kan doen over feiten uit de kerkgeschiedenis, maar dat je daarmee moet oppassen bij het beoordelen van huidige situaties in kerkelijk Nederland. Over de taxatie van de kerkgeschiedenis zijn we het vaak wel eens, maar de meningen lopen (min of meer) sterk uiteen bij taxaties van de huidige situatie. Trek niet te gemakkelijk lijnen door vanuit de kerkgeschiedenis naar de tijd van vandaag. Verwijt anderen niet te snel en gemakkelijk dat zij een andere God dienen dan wij. Misschien is er sprake van een beperkt of eenzijdig Godsbeeld, maar dat kan zich net zo goed voordoen bij iemand in onze gemeente. Ik denk, dat het beoordelen van anderen in kerkelijk Nederland altijd gecombineerd zal moeten worden met zelfonderzoek, zelfreflectie.

woensdag 22 oktober 2008

Interview met Anselm Grün


In de EO Visie van deze week (18 t/m 24 oktober) is een interview opgenomen met Anselm Grün.

Voor degene die hem niet kennen: Anselm Grün is doctor in de theologie en benedictijner monnik. Ook is hij de economisch directeur (kellenaar) van de benedictijner abdij van Münsterschwarzach in Duitseland. Een mooi interview met een bijzonder mens.

Hij zegt in dit interview behartigenswaardige zaken. Een paar zinnen neem ik hieronder over uit het interview. “De rust kun je niet vasthouden, alleen ervaren. Zorg dat je heilige tijd met God hebt, al is het maar vijf minuten per dag, en maak dat tot een ritueel. Het is een tijd waarin de wereld geen vat op je heeft en je werkelijk God kunt zoeken. En ga met je innerlijke beeld aan de slag. Laat je vullen met de Heilige Geest in plaats van met een oordeel over jezelf. Veel mensen ervaren God niet omdat ze zichzelf niet onderzoeken. Je mag voor Hem zijn wie je bent en je hoeft je niet anders voor te doen. Dat geeft mij vrijheid. Deze vrijheid is voor velen een onvrijheid. Ze zijn bang voor wat anderen van hen vinden. Maar dát noem ik onvrijheid!”

Het gaat hier over innerlijke rust en over wie we mogen zijn voor God (identiteit). Beide thema’s, innerlijke rust en identiteit, zijn m.i. heel actueel. Er is veel onrust en nogal wat mensen hebben een pijnlijk zelfbeeld of zijn wanhopig opzoek naar hun (christelijke) identiteit. Anselm Grün wijst ons een weg: de weg naar God en zijn Geest, maar ook die van zelfonderzoek.

dinsdag 21 oktober 2008

Aanbidding en verandering

Ik las een (bewerkte) preek van Tim Keller over Psalm 95 (www.cvkoers.nl – archief – Tim Keller – 2008-06) met de titel ‘Echte aanbidding verandert je’. Die titel begreep ik toen niet zo goed, ondanks de inhoud van de preek.

De preek gaat dus over aanbidding. Keller definieert aanbidding als volgt: “Aanbidding is het toedichten van ultieme waarde aan iets of iemand.” Ook zegt hij, dat aanbidding het benoemen is van de ultieme grootheid van God.

De eerste preek van ds. Jos Douma laat mij vervolgens de titel ‘Echte aanbidding verandert je’ beter begrijpen. De preek van Jos gaat over de luister (majesteit, aanwezigheid, grootheid) van de Heer. Dus over het zinnetje ‘de luister van de Heer aanschouwen’ uit 2 Korintiërs 3 : 18. Aanbidding gaat over het onder woorden brengen, het onder de indruk raken van de grootheid van de Heer. En dat is ook precies wat in 2 Korintiërs 3 : 18 staat. En wat zegt 2 Korintiërs 3 : 18 dan? Dat je door het kijken naar de grootheid van de Heer, zult veranderen (naar de luister van dat beeld).

Aanbidding en geestelijk veranderen hebben dus alles met elkaar te maken.

maandag 20 oktober 2008

Verlangen naar verandering!?


Afgelopen zomer zijn er bij ons in de kerk (GKV - Zeewolde) drie preken van ds. Jos Douma gelezen over de tekst 2 Korintiërs 3 : 18 (www.josdouma.nl/3vers18/). Ook bespreken wij als wijkkring de preken.

Wij allen die met onbedekt gezicht
de luister van de Heer aanschouwen,
zullen meer en meer door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld worden veranderd.


Onder de titel 'Verlangen naar verandering!?' schrijft Jos daar het volgende over: "Veel christenen en veel kerken verlangen naar verandering: een herboren leven waarin Jezus straalt. Maar hoe ziet zo'n veranderingsproces eruit en hoe komt het tot stand? Ik geloof dat het Bijbelse antwoord op deze vragen is te vinden in 2 Korintiërs 3 vers 18. Dat is een veelbelovend Bijbelwoord voor wie verlangen naar geestelijke verandering. Vandaag de dag worden veranderingen vaak gezocht in uiterlijke vormen of er worden stappenplannen aangeboden die succes beloven. De belofte van 2 Korinteërs 3 vers 18 wijst een andere weg: de weg van de Geest, de weg van de schoonheid van Jezus, de weg van het lang en liefdevol kijken, de weg van de metamorfose van binnenuit."

Ik vind 2 Korintiërs 3 : 18 een heel bijzondere tekst, omdat het zo’n tekst is die je een kerntekst uit de bijbel kan noemen. Een tekst met daarin één of meerdere fundamentele zaken van het geloof. Ook de preken vind ik zeer leerzaam en spreken mij aan. Ik ben het afgelopen jaar veel met het onderwerp 'verandering in de kerk' bezig geweest. Ik herken mij in de woorden van Jos: ook bij mij is er een verlangen naar verandering. Naar een geestelijk veranderingsproces in de kerk.

Arjan Gelderblom © 2008 Template by Dicas Blogger.

TOPO