‘Waarheid in het verborgene’


Ik las het boek ‘Waarheid in het verborgene’ (The Spirit of Truth) van Arthur Katz en Paul Volk. De auteurs schrijven in de inleiding dat dit boek is bedoeld om de eenheid te herstellen tussen het woord en het leven in waarheid, want zonder dat leven is de waarheid koud en dood.’ ‘Waarheden die op een starre manier verkondigd worden, zonder dat ze samengaan met een waarachtig leven, doen afbreuk aan de waarheid.’ Waarheid is meer dan we zeggen. Waarheid moet iets wezen wat we zijn. De waarheid moet geleefd worden, anders is ze niet langer de waarheid. Het boek is een pleidooi voor de hele waarheid. Een pleidooi voor een waarheid die van binnenuit (hart, de Geest) ontstaat en gevoed wordt.

Waarheid die uitkomt in gedrag (woorden en daden) en waarachtig zijn (identiteit) horen dus bij elkaar. Daar schreef ik al eens eerder de blog ‘Jij en Gods genade’ over. Als we de waarheid beperken tot woorden of het leerstellige deel van ons leven, dan raken we ‘vol innerlijke contrasten en tegenstrijdigheden, en daarmee veroordelen we onszelf tot een onwaarachtig leven’. We doen ons dan anders voor dan wie we in werkelijk zijn. ‘Als de Geest der waarheid ons hele hart vervult en regeert, zal dat ook aan de buitenkant zichtbaar worden. Het zal uit alles blijken: uit onze woorden, uit onze daden en uit onze uiterlijke verschijning.’ Aan de vruchten herken je de boom.

De schrijvers geven in het boek aan dat waarheid en liefde met elkaar verstrengeld zijn. Onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Liefde is een vrucht van de Geest en waarheid heeft alles te maken met de Geest der waarheid. ‘Liefde, geloof, vriendelijkheid en nederigheid zal altijd het gevolg zijn van een waarachtig leven.’ Het is ‘een misvatting (…) en een leugen om te geloven dat we kunnen liefhebben of werkelijk geliefd worden als we niet in de waarheid leven’. ‘Alleen als we door de Geest gehoorzamen aan de waarheid (…) kunnen we gereinigd worden van alle leugen en bedrog, zodat er uiteindelijk ongeveinsde liefde voor elkaar uit ons binnenste vloeit’. Immers, het is onmogelijk dat uit dezelfde bron (de Heilige Geest) wel liefde voortkomt en geen waarheid of wel waarheid en geen liefde.

Het boek beschrijft dat waarachtig zijn geen luxe is, maar een praktische en dringende noodzaak. Er is maar een heel klein beetje zuurdeeg nodig om het hele deeg zuur te maken. ‘Er is maar een klein beetje huichelarij en schijnheiligheid nodig om het hele brood van onze relaties en onze aanbidding tot een leugen te maken.’ Leugens leiden tot een vacuüm in onze relatie met God (relatiedriehoek). ‘Leugens kunnen niet worden afgezonderd van de rest van ons leven.’ 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder