Tim Keller: in alle redelijkheid (5)

In hoofdstuk 11 schrijft Keller over: Religie en het evangelie. De term ‘religie’ staat bij Keller voor redding door morele inspanning en ‘evangelie’ voor redding door genade.

In CV•Koers - september 2006 staat een interview met Tim Keller waarin hetzelfde onderwerp ter sprake komt: Tegenover religie het Evangelie. Hij geeft aan, dat elk mens (dus ook christenen) in beginsel religieus is: de zonde leeft in ieders hart. Religie is ook veel ‘natuurlijker’ voor ons als het Evangelie. Religie is ten diepste ik-gericht en gericht op zelfverlossing, terwijl het Evangelie God-gericht is met verlossing door Christus. Voor de zondeval was de mens van nature God-gericht en na de zondeval ik-gericht. Ook goede daden van christenen kunnen beïnvloed worden door ik-gerichtheid. Daarom is het belangrijk, dat je je motieven tegen het licht houdt. Keller geeft aan, dat zuivere en zelfzuchtige motieven vaak door elkaar lopen en dat het daarom belangrijk is dat je het gevaar (van ik-gerichtheid en zelfzucht) onderkent.

En regels dan? Alle regels maar overboord? “Ik maak hun (AG: gelovigen) in de eerste plaats duidelijk dat ze op het Evangelie moeten vertrouwen. Pas als je hart smelt vanwege Christus’ offer en pas als je beseft dat Hij in jouw plaats de hele wet heeft vervuld, ga je ernaar verlangen in denken en doen op Hem te lijken.” Regels gaan zo maar tussen jou en Christus in staan. Alleen vanuit een liefdesrelatie met Christus zijn regels heilzaam en komen ze tot hun bedoeling.

Keller demonstreert zelf (onbedoeld) aan het eind van het interview nog het verschil tussen een moralist en een christen. “In New York zie ik (AG: Keller) dat God in pinkster-gemeenten werkt. Maar daarom ben ik het in zaken als ziekte en genezing nog niet met hen eens. (…) Pinkstergelovigen laten mij vaak beschaamd staan. Ze hebben een groot geloof. Ik besef dat Gods genade zich niet exclusief in mijn kerkelijke denominatie bevindt. Ik hoor dat God opwekkingen geeft aan reformatorische gelovigen in Zuid-Korea, maar evengoed aan anglicanen in Afrika en pinkstergelovigen in Latijns-Amerika. Alleen al daarom zal ik me ervoor hoeden andere gelovigen te veroordelen. Tegelijk wil ik niet dat hun zwakke punten vaste voet krijgen in Redeemer (AG: Keller is voorgang in de Redeemer Prebyterian Church in New York).” Een moralist, wetticist, farizeeër voelt zich superieur en is overtuigd van zijn eigen goedheid. Het Evangelie maakt het echter mogelijk om te ontsnappen aan overgevoeligheid, een verdedigende houding en de behoefte om andere te bekritiseren.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder