Geest en waarheid


Ik vind het hele boek Energie van de Geest van Philip Troost mooi, maar bepaalde hoofdstukken triggeren mij meer dan anderen. Hoofdstuk 6 is zo’n hoofdstuk dat mij extra raakt. Dit hoofdstuk heeft als titel meegekregen: Zoekgeloof | energie, Geest en waarheid. Philip zelf geeft deze heel korte samenvatting over dit hoofdstuk: ‘In hoofdstuk 6 ga ik op zoek naar de ontsnapping uit het dilemma van aan de ene kant intimidatie in naam van de waarheid en aan de andere kant vrijblijvendheid, vanuit de aanname dat dé waarheid niet bestaat.’ De onderdelen die ik het belangrijkst vond uit dit hoofdstuk heb ik hieronder op een rijtje gezet.

Contradictie of paradox
Philip schetst aan het begin van het hoofdstuk direct al de beide uitersten: waarheid heeft iets absoluuts, ‘altijd geldend voor alles en iedereen’. ‘Of het woord ‘waarheid’ is van elke algemene geldigheid beroofd’ en zo heeft ‘ieder zijn eigen waarheid’. Waarheid is absoluut (objectief) of relatief (subjectief). Philip kiest voor een ‘energetische invalshoek om zo beide uitersten te vermijden. Hij kiest er dus voor om deze twee uitersten niet als een contradictie te beschouwen (dan moet je kiezen voor één van de twee uitersten) maar als een paradox (beide uitersten zijn aan de orde en relevant). Hij schrijft binnen de context van zijn boek over het bestaan van zowel Gods Waarheid ‘en tegelijk mijn persoonlijke waarheid’. Waar wij beide eerlijk laten staan, ‘ontstaat er spanning tussen die twee’. ‘En waar spanning is, kan het (AG: energie) gaan stromen.’ ‘De tweeslag Gods grote Waarheid-mijn kleine waarheid, noem ik liever een polariteit.’ ‘Een heen en weer bewegen tussen het absolute en het relatieve.’ ‘De tweeslag waarheid-leugen is echt een tegenstelling (AG: een contradictie dus).’[1]

Philip schrijft: ‘Ik geloof in het bestaan van absolute en universele waarheden, kloppend en relevant voor iedere wereldburger van alle tijden en alle uithoeken, (…). Maar waar ik niet in geloof is dat wij mensen die waarheid kunnen kennen in een mate en precisie dat we niet langer naar die waarheid hoeven te zoeken.’ Hij benadrukt dus het absolute én het relatieve aspect van de waarheid. Dat relatieve aspect kleurt hij vervolgens weer verder in: ‘We hebben ons kennen van de waarheid te relativeren en tegelijk de waarheid waarin we geloven met hart en ziel naar voren te brengen.’ Volgens de schrijver komt er dan wel op aan of wij ‘onze waarheidsclaim gebruiken om het contact met de A/ander uit de weg te gaan of juist aan te gaan. Hij pleit daarbij voor de laatste variant: de waarheid moet gezocht worden en dat doe je door contact met de A/ander aan te gaan.

Mijn waarheid
Ervaringswaarheid: Mijn waarheid is ervaringswaarheid.[2] Je neemt iets niet alleen aan ‘puur op grond van rederering’ (rede, ratio), ‘maar vooral omdat je voelt dat het klopt’.[3] Ook geloof kan niet zonder ervaring. De innerlijke ervaringswereld van de mens is deel van de werking van de Geest. ‘Daar vindt een wisselwerking plaats, tussen Gods waarheid en de mijne.’
Relationeel: Philip pleit er ook voor om de waarheidsvinding wat meer relationeel te benaderen. ‘Waarheid is dan ook niet iets op zichzelf, maar iets waar je aan deelneemt, waar je je toe verhoudt, waar je interactief mee bezig bent. Waarheid wil geleefd worden, en dat speelt zich af in de relatie met de Ander of de ander, waar waarheden elkaar ontmoeten en in die ontmoeting de relatie aangegaan wordt.’ Waarheid gaat ook over relationele integriteit. ‘Dat we waarheid niet verdraaien of halveren of verhullen, maar laten staan. Er eerlijk over zijn.’
Ontvankelijkheid: Philip staat ook stil bij de vraag wat de factoren zijn die onze ontvankelijkheid voor de waarheid openen of toesluiten. Het noemt in dit verband ‘het ontbreken van toegang, diepgang en ruimte in onze ziel’. Dit heeft volgens hem alles te maken met de blokkerende energiesystemen (zoals hij die beschreef in hoofdstuk 2 van zijn boek). Met psychosociale factoren.

Gevoel, beleving, intuïtie
Vervolgens stelt Philip de vraag hoe betrouwbaar gevoelens en beleving zijn als bron van kennis, als antenne voor waarheid? Hij schrijft dat in de zoektocht naar Góds waarheid wij ons gevoel niet blindelings te volgen hebben ‘en al evenmin bij voorbaat te wantrouwen’. Ook met ‘onze intuïtie (…) kunnen we echter waarheid ontwaren die we niet kunnen bedenken of waarnemen met onze zintuigen’. Persoonlijke ervaring en beleving vraagt wel ‘altijd weer toetsing en zo nodig correctie vanuit de traditie en de gemeenschap’. Daarbij blijft wel nodig dat je zelf blijft ‘proeven’.

Proeven
Hoeveel proefruimte is er eigenlijk? ‘Proeven is een energetische weg om te gaan wanneer je waarheid van God wel gelooft maar niet ervaart.’ ‘(…) in zijn algemeenheid merk ik vaak dat zelf proeven voor velen van ons helemaal niet zo vanzelfsprekend en gemakkelijk is’. Zelf proeven wordt als lastig ervaren. ‘Tegelijk geloof ik dat het Gods bedoeling is bij alle ‘waarheden’ die ons voorgezet worden, zelf te proeven en te kiezen of we het willen slikken of niet.’

Zoekgeloof
De titel van dit hoofdstuk kreeg het opschrift zoekgeloof mee. Maar het is toch duidelijk wat die waarheid van God behelst en er is dus toch niet zoveel te zoeken? Hoezo een zoekgeloof? Philip schrijft: ‘Het zijn niet de antwoorden die het geloof levend houden, maar de vragen.’ ‘Want in vragen zit energie.’ Een vraag zet in beweging. Geloven is zoeken. Philip pleit er dan ook voor om bij ons persoonlijke geloofskeuzes,  maar ook de geloofskeuzes die de kerk maakt, een ‘meer zoekende toon’ aan te slaan, ‘vanuit het besef dat ook datgene waarin we heilig geloven, niet Gods waarheid zelf is, maar ons inzicht in die waarheid tot nu toe’. ‘Inzicht dat nooit zal ophouden voort te schrijden.’

[1] Dit komt overeen met wat ik al eerder schreef in Kennis heeft een objectieve en subjectieve kant.
[3] Keller schreef het al in de hiervoor genoemde blog: ‘Sociaal wetenschappers hebben beargumenteerd dat we iets uiteindelijk ‘voor waar houden’ door gebruik te maken van een hele reeks methoden, waaronder (…) denken, ervaring, invoelen (…), en intuïtie.’

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder